ปริมาณการใช้งานสำหรับภายนอก

ปริมาณการใช้งานสำหรับภายใน

วิธีการคำนวณพื้นที่เบื้องต้น ต่อการทาจำนวน 1 เที่ยว

วิธการคำนวณพื้นที่หลังคาเบื้องต้น ต่อการทาจำนวน 1 เที่ยว